حسن حاضری به سمت مدیر آموزش و پرورش شهرستان مهریز منصوب شد.

باغستانی دلسوزی و تلاش های شبانه روزی مسئولین مهریزی را از دلایل موفقیت مهریز در عرصه های آموزشی خواند.
در ادامه عقیلی مدیر سابق آموزش و پرورش مهریز عملکردی از 4 سال خدمت در این سمت را بیان کرد.
زارعزاده فرماندار مهریز نیز ضمن تقدیر از تلاش های عقیلی بحث جنگ نرم را یکی از تهدیدات مهم دشمن در عصر حال دانست و مهم دانستن مسائل پرورشی را از راه های مبارزه با جنگ نرم دشمنان دانست.
حسن حاضری نیز اولویت کاری خود را با حفظ رتبه های آموزشی ، مسائل پرورشی خواند و برنامه های پیشنهادی خود را بیان کرد.
در پایان نیز از زحمات و تلاش های عقیلی تقدیر و حکم مدیر جدید آموزش و پرورش مهریز همراه با یک جلد کلام ا... مجید به آقای حسن حاضری تقدیم شد.