در این بازدید درخصوص چمن مصنوعی دهستان بهادران، برق روستاها، مشکلات مسکن های روستاها، سالن ورزشی وتفرجگاه گردکوه بحث و تبادل نظر گردید.


​​​​​​​