بخشدار مركزي مهريز :آموزش دهياران نقش مهمي در توسعه روستا دارد.

مهدي دهقان زاده در دوره آموزشي دهياران شهرستان مهريز افزود: اين دوره ها سبب مي شود تا دهياران بتوانند متناسب با شرح وظايف محوله، به طور مؤثر فعاليت هايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيافزايند لذا توسعه آموزش دهياران كه به عنوان اصلي ترين اركان مديريت روستايي شناخته مي شوند مي تواند در ارتقا سطح آگاهي شغلي آنها موثر باشد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز مهدي دهقان زاده بخشدار مركزي شهرستان با تاكيد بر نقش آموزش در پيشبرد اهداف دولت  گفت: آموزش دهياران به عنوان مديران روستايي نقش مهمي در توسعه روستا خواهد داشت

 

دهقان زاده  افزود: اين دوره ها سبب مي شود تا دهياران بتوانند متناسب با شرح وظايف محوله، به طور مؤثر فعاليت هايشان را ادامه داده و بركارايي خود بيافزايند لذا توسعه آموزش دهياران كه به عنوان اصلي ترين اركان مديريت روستايي شناخته مي شوند مي تواند در ارتقا سطح آگاهي شغلي آنها موثر باشد


بخشدار مركزي مهريز گفت: دهياران با به كارگيري اين آموزش ها درمحيط كار ، از بروز مشكلات ناخواسته جلوگيري به عمل مي آورند كه در اين راستا ضمن نظرسنجي و اولويت گذاري دوره آموزشي مصوب براي دهياران شهرستان مهريز برگزار شد.

 

وي با اعلام اينكه اين دوره ها تداوم خواهدداشت،افزود: ايجاد و گسترش آموزش براي دهياري ها مي تواند از مشخصه هاي گذار ازمديريت سنتي به مديريت نوين روستا باشد