​​​​​​​​​​​​​​

بخشدار مرکزی مهریز گفت:عملیات مرمت خط انتقال آب شرب از چاه تا مخزن ذخیره آب شرب روستاهای دهستان  بهادران آغاز گردیده است

🔷وی خاطر نشان کرد:این پروژه شامل دوهزار 300 متر خط انتقال  وبا برآوردی  بالغ بر  28 میلیارد ریال آغاز گردید.

روابط عمومی بخشداری مرکزی مهریز