به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛ درراستاي بازديد از طرحهاي نيمه تمام توليدي و اقتصادي شهرستان و بررسي مسائل و مشكلات آنان،سيد محمد رستگاري  فرماندار مهريزباتفاق رييس اداره صنعت و معدن و تجارت مهريز، مدير عامل شركت توسعه شهركهاي صنعتي ،معاونين امور مالياتي  واداره تعاون كارورفاه اجتماعي مهريز از روند عمليات اجرايي و زير ساختهاي صورت گرفته شده بازديد نمودند.