چهارمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی مهریز برگزار شد

این جلسه که در محل کتابخانه عمومی بقیه الله این شهرستان برگزار شد مسائل و مشکلات در خصوص تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی، مشکلات کتابخانه بقیه الله، و سهم کتابخانه ها در بودجه فرهنگی شهرستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در این جلسه نیز مصوب شد کتابخانه ای مشارکتی یا انتفاعی در مجموعه تفریحی فرهنگی ورزشی کارگران مهریز ایجاد شود.