جلسه کارگروه اشتغال در محل فرمانداری برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، محوریت این جلسه بحث ، بررسی و تصمیم گیری در خصوص واگذاری اراضی به درخواست کنندگان جهت ایجاد اشتغال بود.