با حضور مدیـر امور اراضی جهـاد کشـاورزی استان یـزد برگزار شد؛

جلسه تعیین تکلیف اراضی واگذاری ملی شهرستان مهریز

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، جلسه تعیین تکلیف اراضی واگذاری ملی شهرستان با حضور مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان یزد، فرماندار مهریز، دادستان، معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری شهرستان و دیگر مسئولین برگزار شد.

در این جلسه ضمن بررسی موضوعات مقرر گردید، اطلاعات و مشخصات اراضی ملی در محدوده شهرستان احصاء، جلسات ساماندهی اراضی ملی به صورت فصلی برگزار و دستگاه های متولی گزارشی در صدور مجوز ها و میزان پیشرفت عمرانی واحدهای واگذاری را به فرمانداری شهرستان اعلام‌ نمایند.
۱۴۰۱/۱۰/۱۱

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز