كميته پشتيباني بسيج فرهنگيان با هدف بستن برنامه هاي دهه فجر انقلاب اسلامي تشكيل جلسه داد

  كميته پشتيباني بسيج فرهنگيان و دانش آموزي تشكيل گرديد. در اين جلسه كه با حضور اعضاء از بسيج سپاه پاسداران و آموزش و پرورش همراه بود. حاضري ضمن عرض خيرمقدم در رابطه با هدف از تشكيل جلسه (بستن برنامه هاي مشترك گراميداشت ايام الله دهه فجر انقلاب اسلامي ) گفت نسل امروز محتاج روشنگري ميباشد و يكي از افتخارات تاريخ ايران زمين، انقلاب مردم اين سرزمين در سال 1357 جهت سرنگوني رژيم ستم شاهي يهلوي است كه بايد اهداف و دستاوردهاي آن تبيين و روشن گردد.در ادامه رئوس كلي برنامه ها قرائت و تصميمات لازم گرفته شد.ََ