علی جماشی

بررسی شکایت نامزد ها تا هفت روز

رییس هیئت نظارت شورای نگهبان در مهریز گفت: افرادی که از نحوه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی روزجمعه شکایت دارند، می‌توانند ظرف مدت هفت روز شکایت مستند خود را به هیات‌ نظارت مرکز حوزه انتخابیه ارسال کنند.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان مهریز علی جماشی افزود: در اجرای تبصره یک ماده ۴۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، چنانچه کسانی از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند در این مورد اقدام کنند.

رییس هیئت نظارت شورای نگهبان در مهریز ادامه داد: به استناد تبصره ۲ ماده ۶۸ شکایت هایی  قابل رسیدگی است که مشخصات شاکی یا شاکیان، شامل نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر، شغل، نشانی منزل، شماره تلفن و اصل امضای شاکی را داشته باشد.