در این بازدید روند اجرایی و میزان پیشرفت عملیات عمرانی مورد  بررسی و ارزیابی قرار گرفت و ضمن گفتگو با خیر پروژه و مسئولین امر   ، مشکلات پیش رو نیز بررسی شد.