​​​​​​​بخشدار مرکزی مهریز به همراه رییس دادگستری ،دادستان شهرستان و مدیرعامل شرکت تعاونی وحدت دهیاران از روستاهای بخش مرکزی (میرک آباد/دره/اردشکن و هرفته)به منظور رسیدگی به مشکات روستاییان بازدید نمود