اولین جلسه کارگروه پسماند شهرستان مهریز در سال ۱۴۰۲

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز، به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری مهریز، اولین جلسه کارگروه پسماند شهرستان برگزار شد.

در این جلسه وضعیت پسماند شهرستان بررسی و راهکارها و برنامه های مناسب جهت ساماندهی پسماند شهری و صنعتی در سال جاری ارائه گردید.

همچنین مصوبات جلسه قبل این کارگروه پیگیری شد. 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان مهریز