رئیس منابع طبیعی مهریز:

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز به نقل از صبح مهریز، علی زارع سروی با اعلام اینکه امروز ۲ هکتار از اراضی ملی مهریز رفع تصرف شد اظهار کرد: با پی پیگیری های ماموران حفاظت و حقوقی این اداره ۲ هزار و ۲۱ متر مربع از اراضی ملی در مجاورت سایت صنعتی ۱۹۶ هکتاری مهریز قبل از پلیس راه مهریز-یزد رفع تصرف شد.

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون مساحتی بالغ بر ۱۸ هزار و  ۷۴۱ متر مربع از اراضی ملی شهرستان رفع تصرف شده است و ۲۰ فقره پرونده متجاوزان به اراضی ملی  به مساحت چهار هزار و ۳۱۳ متر مربع نیز تشکیل و در مراجع قضایی در حال رسیدگی است و به زودی با صدور حکم نسبت به خلع ید اراضی اقدام می شود.

علی زارع سروی با بیان اینکه اجرای برنامه های حفاظت و صیانت از عرصه های منابع طبیعی می تواند مانع اساسی در کنترل متجاوزان و تخریب کنندگان منابع ملی باشد.  مهمترین مسئله بعد از قوانین را میزان مشارکت پذیری ملی و مردمی در حفظ و حراست از این منابع دانست و گفت توجه به ارزش و اهمیت منابع طبیعی ، حفظ و نگهداری آن را دوچندان می کند و فرهنگ سازی را راهکاری مناسب برای حفاظت از این عرصه های ملی دانست.

وی تاکید کرد: ترویج فرهنگ منابع طبیعی و فرهنگ سازی موجب ارتقای آگاهی عمومی و جلبمشارکت مردم در امر حفاظت از طبیعت خواهد شد.