جلسه برنامه ریزی و هماهنگی در خصوص اجرای طرح ملی سرشماری عمومی کشاورزی با حضور فرماندار و همچنین مدیر دفتر آمار استانداری یزد و اعضا برگزار شد.