واگذاری مجتمع کشت گلخانه ای بهشت ارنان به شرکت تعاونی بنیاد تعاون و توسعه کارآفرینی بررسی شد

گفتنی است مجتمع کشت گلخانه ای بهشت ارنان با اعتبار بالغ بر 1 میلیارد تومان از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به استان و زیربنای 50 هکتار در بخش ارنان مهریز در حال واگذاری می باشد.
در ادامه جلسه قرار شد با بررسی پیشنهادات و تنظیم توافق نامه ای این مجتمع در قالب 120 واحد 2500 متری با همکاری 30 شرکت تعاونی به مراحل اجرایی برسد.
فلاح زاده مدیر کل تعاون استان با اشاره به قابلیت های بخش تعاون در استان گفت : شعار دولت مبنی بر تحقق عدالت اجتماعی در بخش تعاون اجرایی می شود.
وی گفت با توجه به افزایش سهم بخش تعاون از 5 درصد به 25 درصد از سیاست های اجرا شده مقام معظم رهبری، فعالیت تعاون را در فراهم کردن زمینه های اشتغال و تولید افزایش داده است.