1ـ به موقع در محل كار حضور يافته و در ارتباط با همكاران و ارباب رجوع وقت شناسي رعايت گردد.
۲ـ نسبت به همكاران و مراجعان با خوش رويي و متانت رفتار شود .
۳ـ راهنمايي و اطلاعات لازم به طور كامل در اختيار مراجعان قرار گيرد و از سرگرداني آنها جلوگيري شود.
۴ـ فضاي مراودات به گونه اي باشد كه مراجعان به مسئولان و كاركنان اطمينان كامل داشته باشند.
۵ـ ارائه خدمات به ارباب رجوع با رعايت عدالت و انصاف و بدون تبعيض ( قومي ، جنسي ، خويشاوندي ، مذهبي و ... ) صورت گيرد.
۶ـ به صبحتها و خواسته هاي مراجعان به دقت گوش داده شود و در پاسخگويي و ارائه خدمت به آنها حداكثر تلاش صورت گيرد.
۷ـ اطلاعات لازم جهت انجام خدمات بهينه و تسريع در اجراي امور به نحو مطلوب به همكاران ارائه گردد.
۸ـ انجام وظايف به صورت مؤثر و كارآمد همراه با سرعت و منطبق با قوانين و مقررات سازماني صورت گيرد.
۹ـ از مظاهر فساد اداري نظير توصيه ، سفارش و اخذ هرگونه هديه غيرمتعارف و وجه نقد خودداري شود.
۱۰ـ در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده از شغل و موقعيت شغلي و دريافت هديه غيرمتعارف يا وجه نقد موضوع به مسئولين ذي ربط اطلاع داده شود.
۱۱ـ فعاليتها زمان گذاري شود و براساس زمان پيش بيني شده انجام گيرد.
۱۲ـ فعاليتها براساس روش مستند و مشخص انجام شود نه براساس سليقه كاركنان يا مديران .
۱۳ـ از شايعه سازي، تهمت ، خبرچيني و هر اقدامي كه صميميت و اعتماد كاركنان را تضعيف مي كند،پرهيز شود.
۱۴ـ رازدار بوده و از افشاء اسناد محرمانه خودداري كند.
۱۵ـ از پوشش مناسب با عرف و فرهنگ جامعه استفاده شود.
۱۶ـ از استعمال دخانيات بويژه در محيط كار پرهيز شود.
۱۷ـ تجهيزات واشياءبصورت دقيق و منظم استقراريابند به نحوي كه در زمان مورد نظر به راحتي دردسترس باشند.
۱۸ـ حسب مورد از وسايل ايمني استفاده گردد.
۱۹ـ از اسراف و مصرف بيهوده امكانات و اموال سازمان جلوگيري شود.
۲۰ـ سعي شود بين زندگي شغلي و خانوادگي توازن و اعتدال برقرار شود.
۲۱ـ از اختيارات و قدرت سازماني استفاده صحيح صورت گيرد.
۲۲ـ اهداف سازمان به طور صحيح درك شود و اهداف فردي با آن هم سويي داشته باشد.
۲۳ـ نسبت به حرفه و سازمان متبوع خود احساس مسئوليت داشته باشد.
۲۴ـ قوانين و مقررات سازماني به طور دقيق رعايت شود.
۲۵ـ از تسليم مدارك و اسناد به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند ، خودداري شود.