سيد محمد رستگاري از تمامی دست اندرکاران و مسئولان براي  برگزاری انتخابات  سالم و قانونمند با حضور حداكثري مردم  تشکر و قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز سيد محمد رستگاري فرماندار مهريز در نشست شوراي اداري  شهرستان، اعتماد مجدد ملت قهرمان ايران به جناب آقاي دكتر روحاني بعنوان دوازدهمين رياست جمهوري اسلامي ايران را تبريك گفت واززحمات كليه عوامل اجرايي،نظارت،بازرسي،حفاظت، پشتيباني ، اصحاب رسانه ونيز كليه دستگا هها و نهاد ها جهت برگزاري انتخابات سالم و قانونمند تشكر و قدرداني  نمود .