بسیجیان و رزمندگان مهریزی به جبهه های نبرد حق علیه باطل بصورت نمادین اعزام شدند