درآستانه سال جديد تحصيلي سيد عباس طباطبايي بخشدار مركزي مهريز به اتفاق سيد علي كارآموز مدير اموزش و پرورش شهرستان از مدارس روستاي خورميز بازديد نمود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز؛سید عباس طباطبايي  باتفاق  مدير آموزش و پرورش مهریز از مدارس (شهيد محلاتي،شهيد عليرضا بيك،چهرآذر،رازي)روستاي خورميز بازديد و از نزديك در جريان مسائل و مشكلات آنها قرار گرفت.