جلسه شورای کشاورزی مهریز برگزار شد

جلسه شورای کشاورزی شهرستان مهریز در سالن فرماندار برگزار گردید.

جلسه شورای کشاورزی شهرستان مهریز به ریاست رضا زارع زاده فرماندار شهرستان و جمعی از مسئولین مهریز در محل فرمانداری برگزار شد