گزارش تصویری از عیادت فرماندار و مسئولین از سالمندان خانه نشاط

 

در پایان این عیادت از مادریاران این سالمندان تجلیل شد.