ارزیابی سوادآموزی مهریز در 19 شاخص

مدیر آموزش و پرورش مهریز از کسب رتبه اول این شهرستان در حوزه فعالیت های مربوط به سوادآموزی استان یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی  فرمانداري مهريز و نقل ازآموزش و پرورش مهریز، مدیر آموزش و پرورش مهریز با اعلام این خبربيان داشت: در ارزیابی شاخص های عملکرد فعالیتهای سوادآموزی  شهرستانها و مناطق استان که توسط معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان صورت گرفت آموزش و پرورش مهریز توانست با عملکردی شاخص رتبه اول را در بین شهرستانها و مناطق استان به خود اختصاص دهد.

سید علی کارآموز افزود: این ارزیابی مربوط به عملکرد سال ۹5 بوده و شهرستان مهریز در شاخصهای نوزده گانه پوشش حجم،توانمندسازی، نظارتوارزشیابی،اجرای طرحهای کشوری،جلب مشارکت مدیران مدارس و دستگاههای اجرایی،درصدقبولی و نگهداشت سال 96،ابتکارات و نوآوری، مستند سازی و نوآوری،شورای پشتیبانی و کمیته بهبود کیفیت  با کسب هزار و ۳2۹ امتیاز رتبه اول استان را کسب کرد.

وی ضمن تبریک کسب این موفقیت گفت: حمایت ها و پشتیبانی فرماندار شهرستان ،مدیران دستگاه های اجرایی ،مدیران مدارس و اعضای شورای پشتیبانی و کمیته بهبود کیفیت شهرستان در کسب این رتبه بی تاثیر نبوده که جا دارد از این همراهی و حمایت ها تشکر کنیم.