مدير عا مل جمعيت هلال احمر استان يزد پايگاه امدادي قلعه زين الدين  مهريزرا بعنوان پايگاه برتر طرح نوروزي سال 93انتخاب كرد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز ،با توجه به ارزيابي هاي انجام شده توسط جمعيت هلال احمر استان يزد ازپايگاه هاي امداد ونجات بين شهري استان در طرح نوروزي سال 93 پايگاه امدادي قلعه زين الدين مهريزبه عنوان پايگاه برتر انتخاب شد .

به همين مناسبت حميد پارسائيان مدير عا مل جمعيت هلال احمر استان يزدازدهقاني زاده رييس هلال احمرشهرستان وپرسنل خدوم ونجاتگران آن پايگاه تشكر نمود.