همایش آموزشی با محوریت بیمه محصولات کشاورزی برگزار شد.

احمدعلی زارعزاده فرماندار مهریز ضمن تبریک هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی گفت : بیمه محصولات کشاورزی راه مقابله با حوادث طبیعی و زیر بنای توسعه پایدار است.
زارعزاده در ادامه راه های روآوردن بیشتر کشاورزان به سمت بیمه کردن محصولات کشاورزی خود را اشاره و گفت :باید بیمه کردن محصولات کشاورزی با ارائه فواید و عملکردها فرهنگ سازی شود.
وی خاطر نشان کرد : کشاورزان می توانند با بیمه کردن محصولات خود امنیتی را برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایجاد کنند.
در ادامه این همایش نیز رضایی مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان ضمن اشاره به غرامتی که بانک کشاورزی به کشاوزان اعطا کرده گفت :صندوق بیمه کشاورزی در ادامه سیاست های حمایتی خود از بخش کشاورزی و بهره برداران بخش کشاورزی امسال با وقوع خسارت های مختلفی که در استان داشتیم تاکنون  نزدیک به 100 درصد غرامت ها  بیش از 11 میلیارد تومان  از صندوق بیمه کشاورزی استان به کشاورزان خسارت دیده پرداخت شده است و در شهرستان مهریز نیز این خسارت نزدیک به 3 میلیارد تومان بوده که بیشتر شامل حامل کشاورزان پسته کار شهرستان و بخش بهادران بوده است.
وی در توصیه ای به کشاورزان گفت: امسال با حمایت های بیشتر صندوق بیمه کشاورزی و اعمال تخفیفاتی که برای کشاورزان نمونه لحاظ می شود می توانند محصولات خود را تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار دهند.
رضایی نیز بیمه محصولات کشاورزی را بهترین راه مبارزه با خطرات ناشی از خسارت به محصولات دانست.