استانداريزد با ارسال تقدير نامه، ازفرماندارمهريزدرخصوص تلاش و خدمات در مسير تحقق ريشه كني و مبارزه با بي سوادي تقدير كرد.

 به گزارش روابط عمومي فرمانداري مهريز، "سيد محمد ميرمحمدي" استانداريزد از"سيد محمدرستگاري" فرماندار و رئيس شوراي پشتيباني سواد آموزي شهرستان مهريز درخصوص تلاش و خدمات در مسير تحقق ريشه كني و مبارزه با بي سوادي درسال 1395 در استان يزدتشكر و قدرداني نمود.