605 دانش آموزان مهریزی مکلف کردن خود را جشن گرفتند

605 دانش آموزان مهریزی مکلف کردن خود را جشن گرفتند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در سال تحصیلی جاری 605 دانش آموزان مهریزی مکلف کردن خود را جشن گرفتند. امسال  330 نفر دانش آموز پسر سوم راهنمایی و   275 نفر دانش آموز دختر سوم دبستان در مهریز مکلف شدن خود را جشن گرفتند. غنچه های نو شکفته ی باغ ایمان محفلی آراستند تا معنویت و حقیقت را ترسیم بخشند و در راه قرب الهی گام بردارند و با خدای خود عهد بستند تا بنده ی خوبی برای او باشند.
605 دانش آموزان مهریزی مکلف کردن خود را جشن گرفتند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز، در سال تحصیلی جاری 605 دانش آموزان مهریزی مکلف کردن خود را جشن گرفتند.
امسال  330 نفر دانش آموز پسر سوم راهنمایی و   275 نفر دانش آموز دختر سوم دبستان در مهریز مکلف شدن خود را جشن گرفتند.
غنچه های نو شکفته ی باغ ایمان محفلی آراستند تا معنویت و حقیقت را ترسیم بخشند و در راه قرب الهی گام بردارند و با خدای خود عهد بستند تا بنده ی خوبی برای او باشند.

آدرس کوتاه :