400 دانش آموز مهریزی در اردوی عملی آمادگی دفاعی شرکت کردند

400 دانش آموز مهریزی در اردوی عملی آمادگی دفاعی شرکت کردند


به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز؛ بیش از 400 نفر از دانش آموزان پایه دوم مدارس متوسطه مهریز در مرحله سوم اردوی آمادگی دفاعی شرکت کردند.  به منظور ایجاد تحول بنیادی، ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و ایجاد فضای حماسی و انقلابی در مدارس از طریق درس آمادگی دفاعی در این برنامه که به مدت 6 روز در اردوگاه آموزشی بسیج بیش از 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم مدارس متوسطه مهریز در مرحله سوم اردوی آمادگی دفاعی شرکت کردند . گفتنی است دانش آموزان در این اردوی عملی آموزش هایی از قبیل: سلاح شناسی، اصول تیراندازی، ایست و بازرسی را فراگرفته و در برنامه اجرای میدان تیر نیز شرکت نمودند.
400 دانش آموز مهریزی در اردوی عملی آمادگی دفاعی شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری مهریز؛ بیش از 400 نفر از دانش آموزان پایه دوم مدارس متوسطه مهریز در مرحله سوم اردوی آمادگی دفاعی شرکت کردند. 
به منظور ایجاد تحول بنیادی، ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت و ایجاد فضای حماسی و انقلابی در مدارس از طریق درس آمادگی دفاعی در این برنامه که به مدت 6 روز در اردوگاه آموزشی بسیج بیش از 400 نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه دوم مدارس متوسطه مهریز در مرحله سوم اردوی آمادگی دفاعی شرکت کردند .
گفتنی است دانش آموزان در این اردوی عملی آموزش هایی از قبیل: سلاح شناسی، اصول تیراندازی، ایست و بازرسی را فراگرفته و در برنامه اجرای میدان تیر نیز شرکت نمودند.

آدرس کوتاه :