306 شركت تعاوني در مهريز فعاليت دارند

306 شركت تعاوني در مهريز فعاليت دارند


رييس اداره تعاون شهرستان مهريز گفت: 30 تعاوني در قالب بيش از 20 گرايش و با اشتغازايي يك هزار و 885 نفر در شهرستان مهريز فعاليت دارند.
306 شركت تعاوني در مهريز فعاليت دارند

' ناصر زارع '  افزود: دو اتحاديه هم با 14 هزار و 418 نفر و سرمايه ثبتي بيش از 35 ميليارد هم در مهريز فعاليت دارند. 
وي اضافه كرد: طي يكسال گذشته 57 تعاوني با 514 نفر عضو و اشتغالزايي 400 نفر در سطح اين شهرستان به ثبت رسيده است . 
وي خاطر نشان كرد: در اين مدت 19 دوره آموزشي با 445 مفر فراگير و 152 ساعت در بخش هاي مختلف هم برگزار شده است . 
وي گفت: به مناسبت هفته تعاون شش طرح تعاوني در گرايش هاي مختلف با 42 نفر عضو و سرمايه 18 ميليارد ريال افتتاح مي شود. 

آدرس کوتاه :