3000 نامه درخواست مردمي از رياست محترم جمهوري به کميته امداد امام خميني شهرستان مهريز ارسال شد.

3000 نامه درخواست مردمي از رياست محترم جمهوري به کميته امداد امام خميني شهرستان مهريز ارسال شد.


رييس کميته امداد امام خميني شهرستان مهريز گفت:در پي سفر پر خير و برکت رييس جمهور محترم وهيات دولت به استان يزد تعداد3000 درخواست مردمي مرتبط با موضوعات امداد به اين کميته ارجاع شده است
3000 نامه درخواست مردمي از رياست محترم جمهوري به کميته امداد امام خميني شهرستان مهريز ارسال شد.

تعدادي از اين درخواستها مربوط به مدد جويان تحت پوشش کميته امدادوبقيه مربوط به اقشار نيازمند مي باشدکه در موضوعات اشتغال/مسکن/درمان/تحصيلي/جهيزيه وکمک هاي موردي از رييس جمهور محترم طلب مساعدت نموده اند.زارع زاده مهريزي افزود:در اولين گام نسبت به تفکيک نامه ها بر اساس مناطق مهريز اقدام شدوبا بکارگيري پرسنل امداد و نيروهاي محقق کار بررسي نامه ها وتکميل فرم هاي شناسايي وبرسي درخواست ها شروع شد.پس از پايان اين مرحله نسبت به جمع بندي تقاضاها وارسال اطلاعات به کميته امداد امام خميني استان براي دريافت اعتبارات مربطه اقدام خواهد شد.نهايتا با دريافت کمکها در اسرع وقت بين خانواده هاي در خواست کننده توزيع ميشود.

آدرس کوتاه :