250 نفر ناظر و سر ناظر در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در مهریز

250 نفر ناظر و سر ناظر در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در مهریز


رييس دفتر نظارت و بازرسي شوراي نگهبان شهرستان مهريز گفت: 250 نفر ناظر و سر ناظر در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در اين شهرستان فعاليت مي کنند.
250 نفر ناظر و سر ناظر در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري در مهریز
" سيد محمود حسيني " افزود: ناظران زن و مرد تحت پوشش با بي طرفي کامل و شناخت دقيق به وظايف و ماموريت هاي خود بر تمامي مراحل انتخابات نظارت دارند.
وي اضافه کرد: براي آموزش و توجيه ناظران و آشنايي بيشتر با قوانين طي يکسال گذشته چندين همايش و جلسه با حضور کارشناسان برگزار شده است.

آدرس کوتاه :