گشت مهریز از روز گذشته با جدیت قوی تر در شهرستان به صورت شبانه روزی به گشت زنی می پردازند.

گشت مهریز از روز گذشته با جدیت قوی تر در شهرستان به صورت شبانه روزی به گشت زنی می پردازند.


خوشباختانه با توجه به تدابیر امنیتی که از سوی نیروی انتظامی و کمیته امنیتی فرمانداری اندیشه شده است مهریز از جمله شهرستان هایی است که کمترین بی نظمی و درگیری در زمینه انتخابات را داشته است.
گشت مهریز از روز گذشته با جدیت قوی تر در شهرستان به صورت شبانه روزی به گشت زنی می پردازند.
و بستر مناسبی برای فراهم آوردن انتخاباتی سالم ایجاد شده است.
لذا از روز گذشته تعدادگشت های سطح شهر مضاعف گردیده و بصورت شبانه روزی کل شهرستان را کنترل و نظارت می نمایند.
آدرس کوتاه :