گشایش نمایشگاه ایران شناسی در مهریز


شناخت اقوام مختلف ایرانی، هویت تاریخی ایران و آشنایی با آثار باستانی از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه مي باشد.

شناخت اقوام مختلف ایرانی، هویت تاریخی ایران و آشنایی با آثار باستانی از جمله اهداف برپایی این نمایشگاه مي باشد.
مسئول برگزاری اين نمایشگاه گفت:این نمایشگاه در بخش ها و غرفه های مختلف تشکیل شده است و بیشتر کار در زمینه ایران باستان هست.
جاویدی پور هدف از برپایی نمایشگاه شناخت دانش آموزان از هویت تاریخی ایران و  اثار باستانی  اعلام کرد .
 وی بيان داشت : تمام آثار  این نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان  با گل  است .
جاویدی پور  افزود:آثار یونان باستان و روم و بین النهرین ومصرو چین از دیگر غرفه های این نمایشگاه هست.
آشنایی بیشتر دانش آموزان و اولیاء آنان با اقوام مختلف ایرانی و آداب و رسوم و آثار انها از اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.

آدرس کوتاه :