گزار ش تصويري تجليل از خادمان و خيرين مجمع سلا مت شهرستان مهريز


در دومين جلسه مجمع سلامت شهرستان مهريز از خادمان و خيرين مجمع سلامت شهرستان مهريز تقدير و تشكر شد .

در دومين جلسه مجمع سلامت شهرستان مهريز از خادمان و خيرين مجمع سلامت شهرستان مهريز تقدير و تشكر شد .


آدرس کوتاه :