گزارش تصویری همایش استانی "ایست آب نیسـت"در مهریز


با حضور فرماندار مهریز و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی همایش استانی "ایست آب نیست " وتقدیر از برگزیدان شرکت کننده در پرسش مهر ریاست محترم جمهوری در محل سالن شهیدکشاورزی شهرستان مهریز برگزار شد .

با حضور فرماندار مهریز و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی همایش استانی "ایست آب نیست "  وتقدیر از برگزیدان شرکت کننده در پرسش مهر ریاست محترم جمهوری در محل سالن شهیدکشاورزی شهرستان  مهریز برگزار شد .
 آدرس کوتاه :