گزارش تصویری نشست مشترک استانداربافرمانداران استان ومدیران حوزه سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری در مهریز


نشست یکروزه استانداربا فرمانداران استان ومدیران حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد روز دوشنبه هشتم اردیبهشت در باغ مهرنگار مهریزبرگزار شد.

نشست یکروزه استانداربا فرمانداران استان ومدیران حوزه معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری یزد روز دوشنبه هشتم اردیبهشت در باغ مهرنگار مهریزبرگزار شد.آدرس کوتاه :