گزارش تصویری از یادواره لاله های آسمانی مهریز

گزارش تصویری از یادواره لاله های آسمانی مهریز


چهارمین یادواره شهید کعبه، سرداران و شهدای پایگاه های مقاومت حضرت مهدی (عج) و شهیدان دستغیب و باهنر مهریز
گزارش تصویری از یادواره لاله های آسمانی مهریز

گزارش تصویری از شب اول یادواره:

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

یادواره لاله های آسمانی مهریز
 

یادواره لاله های آسمانی مهریز 

یادواره لاله های آسمانی مهریز

 

گزارش تصویری از شب دوم یادواره:

یادواره شهدای مهریز

 

یادواره شهدای مهریز

 

یادواره شهدای مهریز

 

یادواره شهدای مهریز

 

یادواره شهدای مهریز

 

یادواره شهدای مهریز

 

یادواره شهدای مهریز

 

یادواره شهدای مهریز

 

یادواره شهدای مهریز 

یادواره شهدای مهریز 

یادواره شهدای مهریز 

یادواره شهدای مهریز 

یادواره شهدای مهریز 

یادواره شهدای مهریز 

یادواره شهدای مهریز

 

گزارش تصویری از شب سوم یادواره:

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

یادواره لاله های آسمانی مهریز

آدرس کوتاه :