گزارش تصویری از پنجمین همایش چاووشی خوانی در مهریز

گزارش تصویری از پنجمین همایش چاووشی خوانی در مهریز


قسمت دوم
گزارش تصویری از پنجمین همایش چاووشی خوانی در مهریز

 

آدرس کوتاه :