گزارش تصویری از همایش منطقه ای چاووشی خوانی در مهریز

گزارش تصویری از همایش منطقه ای چاووشی خوانی در مهریز


همایش منطقه ای چاووشی خوانی در مهریز با شرکت ۱۳۰ چاووش خوان از استانهای یزد،فارس، کرمان، اصفهان و خراسان جنوبی برگزار و چاووش خوانان برتر معرفی شدند.   عکاس:امامی
گزارش تصویری از همایش منطقه ای چاووشی خوانی در مهریز

همایش منطقه ای چاووشی خوانی در مهریز با شرکت ۱۳۰ چاووش خوان از استانهای یزد،فارس، کرمان، اصفهان و خراسان جنوبی برگزار و چاووش خوانان برتر معرفی شدند.

 


عکاس:امامی

آدرس کوتاه :