گزارش تصویری از عیادت فرماندار و مسئولین از سالمندان خانه نشاط

گزارش تصویری از عیادت فرماندار و مسئولین از سالمندان خانه نشاط


گزارش تصویری
گزارش تصویری از عیادت فرماندار و مسئولین از سالمندان خانه نشاط

 

در پایان این عیادت از مادریاران این سالمندان تجلیل شد.

آدرس کوتاه :