گزارش تصویری از عیادت فرماندار مهریز از سالمندان آسایشگاه سالمندان

گزارش تصویری از عیادت فرماندار مهریز از سالمندان آسایشگاه سالمندان


بعد از پایان جلسه کانون بازنشستگان کشوری که در محل آسایشگاه سالمندان برگزار شد کیانی مقدم فرماندار مهریز ازسالمندان این آسایشگاه عیادت کرد.
گزارش تصویری از عیادت فرماندار مهریز از سالمندان آسایشگاه سالمندان

آدرس کوتاه :