گزارش تصویری از رژه نیروهای بسیجی و مسلح شهرستان مهریز

گزارش تصویری از رژه نیروهای بسیجی و مسلح شهرستان مهریز


    به نقل از صبح مهریز
گزارش تصویری از رژه نیروهای بسیجی و مسلح شهرستان مهریز

 

 

به نقل از صبح مهریز

آدرس کوتاه :