گزارش تصویری از حضور استاندار در شعب انتخاباتی مهریز

گزارش تصویری از حضور استاندار در شعب انتخاباتی مهریز


گزارش تصویری
گزارش تصویری از حضور استاندار در شعب انتخاباتی مهریز
آدرس کوتاه :