گزارش تصویری از بازدید معاون برنامه ریزی استاندار، فرماندار مهریز و سایر مدیران ادارات مهریز از مجتمع سیمرغ

گزارش تصویری از بازدید معاون برنامه ریزی استاندار، فرماندار مهریز و سایر مدیران ادارات مهریز از مجتمع سیمرغ


گزارش تصویری از بازدید معاون برنامه ریزی استاندار، فرماندار مهریز و سایر مدیران ادارات مهریز از مجتمع سیمرغ

آدرس کوتاه :