گزارش تصویری از بازدید فرماندار مهریز از دانشگاه امام جعفرصادق(ع)

گزارش تصویری از بازدید فرماندار مهریز از دانشگاه امام جعفرصادق(ع)


گزارش تصویری
گزارش تصویری از بازدید فرماندار مهریز از دانشگاه امام جعفرصادق(ع)

کیانی مقدم فرماندار مهریز از دانشگاه امام جعفرصادق(ع) مهریز بازدید و در جریان روند ساخت و ساز این دانشگاه قرار گرفت.

 

آدرس کوتاه :