گزارش تصویری از آئین های عزاداری در حسینیه های مهریز - محرم 1390

گزارش تصویری از آئین های عزاداری در حسینیه های مهریز - محرم 1390


قسمت دوم
گزارش تصویری از آئین های عزاداری در حسینیه های مهریز - محرم 1390

عکس از : جمال زارع زاده مهریزی

 

آدرس کوتاه :