گزارش تصویری از افتتاح سامانه جدید و مکانیزه صدور شناسنامه بزرگسال در شهرستان مهریز

گزارش تصویری از افتتاح سامانه جدید و مکانیزه صدور شناسنامه بزرگسال در شهرستان مهریز


گزارش تصویری
گزارش تصویری از افتتاح سامانه جدید و مکانیزه صدور شناسنامه بزرگسال در شهرستان مهریز

آدرس کوتاه :