گزارش تصويري از سفراستاندار به شهرستان مهريز از دریچه ی دوربین استانداری

گزارش تصويري از سفراستاندار به شهرستان مهريز از دریچه ی دوربین استانداری


گزارش تصویری
گزارش تصويري از سفراستاندار به شهرستان مهريز از دریچه ی دوربین استانداری

 


آدرس کوتاه :