گزارش تصويري از تجلی شكوه حضور مردم مهریز در راهپيمايي روز قدس-قسمت دوم

گزارش تصويري از تجلی شكوه حضور مردم مهریز در راهپيمايي روز قدس-قسمت دوم


گزارش تصويري از تجلی شكوه حضور مردم مهریز در راهپيمايي روز قدس-قسمت دوم

آدرس کوتاه :