گرد همايي رابطين فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهريز

گرد همايي رابطين فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهريز


بسمه تعالي به گزارش روابط عمومي فر مانداري مهريز،گرد همايي رابطين فرهنگي كميته امداد امام خميني(ره)شهرستان مهريز با حضور فرماندار، مديركل  كميته امداد شهرستان بر گزار گرديد ابتدا مهدي كياني مقدم فرماندار اظهار نمود، كميته امداد امام خميني (ره)منشا خدمات ارزشمند در كمك به خانواده هاي محروم وكمك به زدودن آثار فقر در جامعه اسلامي است و به بركت نظام جمهوري اسلامي و مردم مومن ومتدين شاهد تلاشهاي ارزشمند در اشكال گوناگون كمك به همنوعان هستيم .در ادامه مدير كميته امداد امام خميني (ره)شهرستان گفت:رابطين فرهنگي بازوي تواناي امداد در بخش فرهنگي هستند وهدف از بر گزاري اين گرد همايي آشنايي  رابطين فر هنگي مدارس با خدمات فر هنگي تر بيتي كميته امداد به دانش آموزان وبر نامه ريزي به منظور هر چه اجرا نمودن اين طر ح در مدارس است.در ضمن در حال حاضر 430 نفر دانش آموز و83 نفر دانشجو تحت پوشش حمايت تحصيلي كميته امداد شهرستان مي باشند.       
گرد همايي رابطين فرهنگي كميته امداد امام خميني (ره) شهرستان مهريز

بسمه تعالي

به گزارش روابط عمومي فر مانداري مهريز،گرد همايي رابطين فرهنگي كميته امداد امام خميني(ره)شهرستان مهريز با حضور فرماندار، مديركل  كميته امداد شهرستان بر گزار گرديد ابتدا مهدي كياني مقدم فرماندار اظهار نمود، كميته امداد امام خميني (ره)منشا خدمات ارزشمند در كمك به خانواده هاي محروم وكمك به زدودن آثار فقر در جامعه اسلامي است و به بركت نظام جمهوري اسلامي و مردم مومن ومتدين شاهد تلاشهاي ارزشمند در اشكال گوناگون كمك به همنوعان هستيم .در ادامه مدير كميته امداد امام خميني (ره)شهرستان گفت:رابطين فرهنگي بازوي تواناي امداد در بخش فرهنگي هستند وهدف از بر گزاري اين گرد همايي آشنايي  رابطين فر هنگي مدارس با خدمات فر هنگي تر بيتي كميته امداد به دانش آموزان وبر نامه ريزي به منظور هر چه اجرا نمودن اين طر ح در مدارس است.در ضمن در حال حاضر 430 نفر دانش آموز و83 نفر دانشجو تحت پوشش حمايت تحصيلي كميته امداد شهرستان مي باشند.

      

آدرس کوتاه :